ശ്രീ. കെ രാധാകൃഷ്ണൻ

ബഹു. മന്ത്രി
പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ്

വി ആർ കൃഷ്ണ തേജ മൈലവരപ്പ് IAS

ഡയറക്ടർ
പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ്

ഡയറക്ടർ
പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ്

വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ജനങ്ങളെ ധാർമ്മികമാക്കുകയും സാമൂഹികവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്..